Nieuwsbrief - week 12
Om de brief in PDF in te zien of te downloaden klik hier

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis

De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.

Bericht van de predikant
Het zijn uitzonderlijke tijden. Ieder van ons wordt wel op één of andere manier geraakt door de coronacrisis die op dit moment de wereld in zijn greep houdt. Ons leven ziet er deze weken anders uit dan anders. Bij de één is het thuis een drukte van belang, omdat er vanuit huis gewerkt moet worden, terwijl ook de kinderen thuis zijn en digitaal onderwijs moeten volgen. Voor de ander is het nog stiller dan anders, omdat kleinkinderen niet op bezoek mogen komen, andere fysieke contacten tot een minimum worden beperkt en het soms verstandiger is om voorlopig maar helemaal niet naar buiten te gaan.
Voor ons allen geldt dat we te maken hebben met een situatie waarin niemand weet hoe de komende weken en maanden er precies uit zullen zien. Beangstigend kan het zijn om zo weinig grip te hebben op wat er nu gebeurt en te moeten vertrouwen op deskundigen, terwijl ook hun kennis over het coronavirus beperkt is. Deze situatie daagt ons uit om bij onszelf na te gaan of ons geloof op dit moment een bron van vertrouwen kan zijn.
Ieder jaar horen wij in de 40-dagentijd over Jezus die op de proef gesteld wordt in de woestijn. Dit jaar klinkt ook het verhaal over het volk Israël in de woestijn uit het boek Exodus. Misschien kunnen wij ons dit jaar wel meer dan anders met hen identificeren. Wij bevinden ons op dit moment in een woestijn en we zien nog niet wanneer er een einde komt aan deze wildernis. God gaf het volk Israël steeds brood uit de hemel, manna, precies genoeg voor één dag. Ook van ons wordt gevraagd dat wij niet méér levensmiddelen inslaan dan we voor dit moment nodig hebben. Het is een oefening in vertrouwen. Maar het is begrijpelijk dat de angst makkelijk kan worden aangewakkerd door alle nieuwsberichten die over ons worden uitgestort.
Ik deel graag met u een tekst van een avondlied dat ik zelf als gebed gebruik, in tijden dat ik me onrustig voel. Herhaling van woorden kan goed doen, wanneer je zelf niet weet wat je moet bidden.

Schemering omgeeft ons, langzaam dooft het licht.
Geest van God, wees bij ons en toon ons uw gezicht.
Zweef boven het zwarte water, land in onze ziel,
tem de storm, kalmeer de golven, maak ons rustig, stil.

          (lied 25:1 uit de bundel Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow)

Ook in deze onzekere tijden mogen wij weten dat ons leven ligt in de hand van God, die zich in de woestijn bekend maakte als Hij die was, die is en die zijn zal!

In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus

Pastoraat
Beleid van het Pastoraal College
Om u en elkaar te beschermen zullen de ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikant de komende tijd geen mensen thuis of in zorginstellingen bezoeken. Zij doen hun best om zo veel mogelijk telefonisch contact te onderhouden met mensen die qua leeftijd en/of gezondheid kwetsbaar zijn. Natuurlijk kunt u ook zelf telefonisch contact met hen opnemen.
Er zijn uitzonderingen denkbaar waarbij alleen telefonisch contact niet volstaat, bijvoorbeeld in het geval van een overlijden. In die situatie zullen de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden: de betrokkenen dienen klachtenvrij te zijn en er zal voldoende afstand in acht worden genomen.
 
 
Pastoraat: omzien naar elkaar
Pastoraat is veel méér dan alleen het werk van het Pastoraal College. Pastoraat is in de eerste plaats ook het omzien naar elkaar als inwoners van Aagtekerke en Domburg. Er ontstaan veel mooie initiatieven om mensen in een geïsoleerde positie te ondersteunen en elkaar te bemoedigen in deze onzekere tijden. We hopen dat u ook zelf goed om u heen wilt kijken om zo te signaleren waar hulp gewenst is. Niet alleen praktische hulp, maar ook een telefoontje of een kaartje wordt erg gewaardeerd.
 
Wie behoefte heeft aan gesprek, kan bellen met ds. Rianne de Reus: 0118-851500
Wie behoefte heeft aan praktische hulp, kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455
 
Als kerk willen we niet alleen van betekenis zijn voor onze leden, maar voor heel onze lokale samenleving. Daarom delen wij hierbij twee telefoonnummers:

Kerkdiensten
Zolang wij zelf geen eredienst kunnen houden in de kerken van Aagtekerke en Domburg verwijzen wij u graag naar de korte tv-kerkdienst die iedere zondag om 09.20 uur wordt uitgezonden op NPO 2. Voor wie beschikt over internet zijn er ook mogelijkheden om een kerkdienst digitaal mee te beleven. Vanuit de Moriakerk in Westkapelle (één van de gemeenten van ons Cluster Noordwest-Walcheren) wordt er iedere zondag om 09.30 uur een aangepaste kerkdienst met beeld en geluid uitgezonden via de website: kerkdienstgemist.nl. Daarnaast kunt u op zondag 22 maart om 10.00 uur een kerkdienst volgen vanuit de Mozeskerk in Biezelinge, waarin onze classispredikant ds. Arie van der Maas samen met ds. Karin van den Broeke en twee andere collega’s voorgaat. Deze dienst is te volgen via de website: gelovenindedelta.nl.

Mannenactiviteit.
De op 24 maart geplande mannenactiviteit gaat niet door.

Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Deze eerste nieuwsbrief wordt bij alle gemeenteleden thuis bezorgd. Mocht u in het vervolg de nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen, dan verzoeken wij u uw naam, adres en e-mailadres door te geven aan onze scriba, dhr. Henk Littel: h.littel@kpnmail.nl of scriba.pka@zeelandnet.nl

Website
Actuele informatie over ons gemeenteleven en verwijzingen naar initiatieven van andere kerken vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.
  

 

Agenda

Domburg, Johanneskerk

06 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds.G.J. Smit uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal
Collecte: Restauratiefonds
 

Aagtekerke, Dorpskerk

13 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Collecte Bloemenfonds

Domburg, Johanneskerk

20 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte Pastoraat & Eredienst
 

Aagtekerke, Dorpskerk Kerstnachtdienst

24 dec 2020 om 22:00 Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv harpiste Maartje Hoogesteger-Braam
Collecte: ZWO
 

Domburg, Johanneskerk 1e Kerstdag

25 dec 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
mmv een ensemble van Apollo
Collecte Kinderen in de knel

 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!